Povolení ke kácení dřevin

Povolení ke kácení - informace

Základní informace
Kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška“), která vstoupila v platnost 15.7.2013.

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.

Žádost o povolení kácení dřevin se podává: u právnických i fyzických osob v případě, že obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm, nebo se jedná o souvislé keřové porosty nad 40 m2. Pokud dochází k větvení kmene pod výškou 130 cm nad zemí, měří se obvod pod větvením.
Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin.
Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o kácení nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem vlastníka dotčeného pozemku.
Kdy není nutné žádat o povolení ke kácení
Povolení není třeba podle § 8 odst. 2 zákona ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Povolení není třeba podle § 8 odst. 4 zákona ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda na majetku značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí tuto skutečnost orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Žádost nebo oznámení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel nebo nájemce (případně jejich zplnomocněný zástupce) se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-povoleni-kaceni-drevin.docx 204.8 Kb