Zrušení trvalého pobytu

Zrušení TP - informace

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů, nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností.

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.
Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.
Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo, nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit za podmínek získání všech potřebných údajů, bezúplatně, veřejným přístupem v katastru nemovitostí.
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-na-zruseni-trvaleho-pobytu.docx 205.4 Kb